Verkoopvoorwaarden

1.   Toepasselijkheid en aanvaarding: Deze verkoopvoorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten, offertes en bestellingen tussen de klant en Creative NAGENCY. Door het sluiten van een overeenkomst, het aanvaarden van een offerte of het uitvoeren van een betaling, erkent en aanvaardt de klant dat deze contractuele voorwaarden integraal en onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst.

 

2.   Wijzigingen in voorwaarden Creative NAGENCY behoudt zich het recht voor om deze verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, in overeenstemming met aangepaste handelspolitiek, economische of juridische noodzaak. De aangepaste voorwaarden treden onmiddellijk in dus hou de verkoopvoorwaarden in de gaten.

 

3.   Vrijblijvende offertes: Onze offertes zijn vrijblijvend en binden geen van de partijen. Ze zijn geldig indien schriftelijk aanvaard binnen 15 kalenderdagen na de offertedatum.

 

4.   Uitvoeringsdata: Vertraging geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Klant is schadevergoeding verschuldigd bij opschorting of onderbreking van de uitvoering door zijn toedoen.

 

5.   Meerwerken en tarieven: Meerwerken worden uitgevoerd tegen de geldende uurprijs en tarieven. Zelfs bij werken tegen een forfaitaire prijs geldt dit zonder schriftelijke overeenkomst van de klant.

 

6.   Prijsaanpassingen: Creative NAGENCY kan de overeengekomen prijzen aanpassen bij schommelingen in lonen, prijzen, lasten, indexcijfer en wijziging van het B.T.W.-tarief.

 

7.   Intellectueel eigendom: Alle marktonderzoeken, verslagen, visuele content, ontwerpen, etc., blijven eigendom van Creative NAGENCY en zijn beschermd door intellectueel eigendomsrecht. Bij misbruik behoudt Creative NAGENCY zich het recht voor een schadevergoeding te eisen.

 

8.   Indien de facturen op de vervaldag niet volledig betaald werden, is een rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekstelling een interest verschuldigd gelijk aan 10% per begonnen maand na de vervaldag tot aan de dag van de effectieve en volledige betaling. Bovendien is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekstelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuur bedrag

Scroll to Top